fbpx

Algemene voorwaarden  – Dobri feest en verhuur

ARTIKEL 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Verhuurder: Dobri feest en verhuur, Leenderweg 41, 5614 HK gevestigd te Eindhoven. KvK: 72626801. Btw-identificatienummer: NL225709181B01

Huurder: de wederpartij van Dobri feest en verhuur, waarvoor Dobri feest en verhuur een evenement organiseert, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of als privépersoon.

Evenement: het arrangement welke door Dobri feest en verhuur aan de klant is (zijn) aangeboden.

Materialen: de goederen, producten en/of andere materialen die worden verhuurd.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen de huurder en verhuurder worden gesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand indien de huurder mondeling (ook telefonisch) aan (de medewerkers van) Dobri feest en verhuur heeft laten weten definitief te willen reserveren. Hierdoor gaat de huurder een mondelinge overeenkomst aan. Daarnaast komt een overeenkomst tot stand indien de huurder een email stuurt naar Dobri feest en verhuur waarin hij/zij aangeeft definitief te willen boeken (boeken staat gelijk aan reserveren).

3.2 Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aan gaat (de huurder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

3.3 Er vindt geen annulering plaats indien u (de huurder) de bevestiging niet ondertekent, of indien u niet tijdig betaalt.


Artikel 4: Aansprakelijk
4.1
De huurder kan de verhuurder niet aansprakelijk stellen voor schades ontstaan door of ten gevolg van gehuurde materialen.


4.2 Verlies en/of schade die ontstaat door het gebruik van de huurder aan materialen van verhuurder of materialen van derden zullen aan de huurder in rekening worden gebracht. Ook het verkeerd gebruik van de materialen door onkunde, regen of andere slechte (weers-) omstandigheden zal geheel op risico van de huurder geschieden. Verhuurder kan tot 1 week na het evenement hier bericht over geven en een factuur over eventuele schade versturen naar de huurder. Ook wanneer de borg al is teruggegeven, dient dit nog betaald te worden.

4.3
De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden.

Artikel 4: Prijzen

Alle tarieven zijn excl. 21% BTW en inzichtelijk op de site van de verhuurder, www.dobri.nl.

De weergegeven huurprijzen zijn per dag of dagdeel. In onderstaande gevallen worden er extra (bijkomende) kosten doorberekend naar de huurder: indien de materialen niet binnen een straal van ± 25 meter van de losplaats geleverd moeten worden; indien er parkeerkosten gelden.


Artikel 5: Transportkosten

Transportkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. De kosten bedragen € 0,39 per gereden kilometer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Zelf ophalen en/of terugbrengen van de materialen door de huurder is mogelijk, mits schriftelijk overeengekomen.

Artikel 6: Legitimatie

Zodra de huurder de gehuurde materialen ophaalt of de verhuurder de materialen bezorgt, dient de huurder zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).


Artikel 7Materialen

7.1 Alle materialen worden heel aan de huurder meegegeven, de huurder mag altijd voor dat hij/zij dit mee neemt en betaald alles doornemen met de verhuurder om zeker te weten dat alles ook daadwerkelijk heel en compleet is.

7.2 De materialen worden in de week na terugkomst bij Dobri feest en verhuur gecontroleerd. Tot een week na ontvangst mag Dobri feest en verhuur een rekening sturen van eventuele defecten materialen of onderdelen.

Artikel 8: Betaling
8.1 De betaling van het verwachte totaalbedrag van het evenement dient voor de datum van het uitje volledig te zijn voldaan, tenzij anders (schriftelijk) is overeengekomen. Dit kan contant op de dag zelf, of vooraf overmaken per bank.

8.2 Nadat het evenement heeft plaats gevonden ontvangt de huurder een eindafrekening. Deze betaling dient binnen 21 dagen na het ontvangen van de factuur voldaan te zijn.

8.3 Bij een korting gegeven door de verhuurder aan de huurder geldt: indien er binnen 14 dagen niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, dan vervalt de gehele korting, tenzij anders (schriftelijk) is overeengekomen.

8.4 De huurder is in gebreke onmiddellijk na het verstrijken van het genoemde betalingstermijn; de verhuurder behoeft dientengevolge geen aanmaning te versturen om de huurder in gebreke te stellen.

8.5 Is huurder in gebreke of in verzuim gebleven met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van huurder. Indien huurder in gebreke blijft in de tijdige voldoening van het totaalbedrag, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum bedrag van €50,00.

8.6 Indien verhuurder hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 9: Waarborgsom

9.1 De verhuurder brengt per overeenkomst een waarborgsom in rekening. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de waarde van het materiaal. De hoogte van de waarborgsom is inzichtelijk op de site van verhuurde, www.dobri.nl.


9.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de waarborgsom eveneens voorafgaand aan de levering volledig te zijn voldaan, contant op de dag van het evenement of vooraf op het rekeningnummer van de verhuurder.

9.3 De waarborgsom mag door de huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde.

9.4 De verhuurder zal de waarborgsom aan de huurder terugbetalen, indien vastgesteld is dat de huurder aan alle verplichtingen heeft voldaan en het gehuurde volledig en in goede staat heeft teruggebracht.

9.5 De verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, evenals de kosten van noodzakelijk blijkende reparaties, vervanging en reiniging.

Artikel 10 – Huurperiode

Eventuele afspraken over het eerder retourneren van de gehuurde materialen binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend. Als de gehuurde goederen niet terstond na het verstrijken van de huurtermijn bij verhuurder worden teruggebracht, verkeert de huurder van rechtswege in verzuim. De huurder is alsdan een schadevergoeding aan verhuurder verschuldigd, deze schadevergoeding bestaat uit tweemaal de huurprijs voor iedere dag dat de huurder nalaat om het goed na het verstrijken van opgenoemde termijn van verhuurder te retourneren. De huurder kan nooit eigenaar van het gehuurde goed worden. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde goed toe-eigent is er sprake van verduistering van het gehuurde goed. De huurovereenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van de gehuurde goederen aan verhuurder niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de huurder blijft.


Artikel 11 – Verplichtingen huurder

Alle geleende materialen behoren in de oorspronkelijke staat terug te keren. De huurder wordt geacht de gehuurde materialen overeenkomstig de meegeleverde gebruiks- en/of de bedieningsvoorschriften/voorwaarden te gebruiken of te hanteren. Manco of beschadigde materialen worden, ook bij de juiste naleving van de gebruiks- of bedieningsvoorschriften/ voorwaarden, tegen vervangingswaarde of reparatiekosten in rekening gebracht. De huurder dient voor eigen rekening en risico te beschikken over: het terrein/de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst; voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van het gehuurde;

aansluitmogelijkheden voor het gehuurde, zoals elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie, benodigde vergunningen en/of ontheffingen. Alle materialen worden spoel zuiver (geldt voor servies, bestek en glaswerk) of schoon (geldt voor alle overige materialen) retour terugverwacht, tenzij anders afgesproken. Zo niet, dan worden schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Indien de opdracht inclusief bedienend personeel betreft, dan zorgt het personeel ervoor dat het servies, bestek en glaswerk spoel zuiver retour komen. Het linnengoed dient altijd ongewassen retour gegeven te worden; als het nat is dient het te worden uitgehangen om weervorming te voorkomen. Brandgaatjes, kaarsvet, schimmel of andere vlekken die er niet uit gaan is schade en schade wordt in rekening gebracht. Het is de huurder niet toegestaan om de gehuurde materialen te verhuren aan derden.

Artikel 12   Eigendomsvoorbehoud

12.1 De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Dobri Feest en Verhuur, ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd. De bepalingen van deze Algemene leveringsvoorwaarden blijven echter onverkort van kracht.

12.2 De huurder zal de verhuurder onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, indien het gehuurde in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op het gehuurde. Indien de huurder kennis draagt van een mogelijk beslag op het gehuurde, dient hij de verhuurder hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de huurder aan verhuurder direct mededelen waar het gehuurde zich bevindt.

12.3 Bij beslag op (een deel van) het gehuurde, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de huurder, zal de huurder de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-)rechten van Dobri Feest en Verhuur.

Sluit Menu